Choď na obsah Choď na menu

Výberové konanie

                  Obec Kalná Roztoka, Kalná Roztoka 199, 067 72,okres Snina

 

     Starosta obce Kalná Roztoka vyhlasuje podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. a o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v ý b e r o v é    k o n a n i e

 

na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom rusínskym Kalná Roztoka 169 – Основна школа з матерьсков школов, 067 72 Kalná Roztoka

 

Podmienky a požadované kvalifikačné predpoklady uchádzača:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.,
 • osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a, b, c zákona č. 138/2019 Z.z.,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17, ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z.z., spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom jazyku,
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • znalosť príslušnej legislatívy

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • overená kópia dokladov o vzdelaní,
 • potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja príslušnej základnej školy s materskou školou,
 • odpis z registra trestov sa bude vyžadovať iba u úspešného uchádzača,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako tri mesiace),
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3, ods. 7, písm. a), c) a e) a odst. 8 písm. c) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej spáve v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2002 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne 1.118,- €.

 

Termín podania prihlášky: 29.11.2022

 

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné doručiť na adresu:

 

                                      Obec Kalná Roztoka

                                      Kalná Roztoka 199

                                      067 72 Klenová

Rozhodujúci je dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia žiadosti na úrad. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.

 

Prihlášku spolu s prílohami je potrebné poslať – doručiť v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ – riaditeľa Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom rusínskym Kalná Roztoka 169 – Основна школа з матерьсков школов,                                 067 72 Kalná Roztoka“.

 

Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, najmenej 7 dní pred konaním.

 

Informácie o spracovaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kalnaroztoka.estranky.sk a na úradnej tabuli prevádzkovateľa.

 

V Kalnej Roztoke, 04.11.2022

 

 

                                                                                                      Ladislav HAKULIN

                                                                                                             starosta obce

 

 

 

Portrét

Naturpack


Archív

Kalendár
jún
2024
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kontakt

Obecný úrad Kalná Roztoka

Kalná Roztoka č. 199
067 72 Klenová

Úradné hodiny:
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok: 7.00 - 15.00
Streda: 7.00 - 17.00
Štvrtok: 7.00 - 15.00
Piatok: 7.00 - 13.00

tel: 057/7580186 mobil: 0918 340 655

kalnaroztoka@lekosonline.sk